venuspub
ورود / ثبت نام

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون برای سال ۹۸ اعلام شد

16/مرداد/1398 اخبار بدون دیدگاه

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون برای سال ۹۸ کنکور سراری اعلام شد و بیشترین ظرفیت پذیرش به گروه علوم ریاضی و فنی اختصاص دارد.ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) برای سال ۹۸ به تفکیک گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، زبان های خارجی اعلام شده است.

در گروه علوم ریاضی و فنی در مجموع تمام دوره ها و تمام انواع پذیرش ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر ظرفیت وجود دارد و پس از آن گروه علوم انسانی با ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ظرفیت در رده بعدی قرار دارد.

در گروه علوم تجربی نیز ظرفیت در مجموع ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر است.

در گروه هنر ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر و در گروه زبان های خارجی نیز این ظرفیت ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر است.

در مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت پذیرش در کل دوره ها و تمامی انواع پذیرش با آزمون و بدون آزمون است که از این تعداد ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر در دوره های با آزمون پذیرفته می شوند.

گروه آزمایشی آمار داوطلب آمار حاضرین شیوه پذیرش جمع ظرفیت روزانه
علوم ریاضی و فنی ۱۶۴ هزار و ۲۷۰ داوطلب ۱۵۰ هزار و ۶۶۶ نفر با سوابق تحصیلی ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفر ۹ هزار و ۲۰۵ نفر
با آزمون ۴۸ هزار و ۷۴۸ نفر ۳۸ هزار و ۳۹۷ نفر
جمع

۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر

۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر
علوم تجربی ۶۳۷ هزار و ۴۷۵ داوطلب ۵۴۲ هزار و ۸۴ نفر با سوابق تحصیلی ۳۴ هزار و ۵۲۱ نفر ۸ هزار و ۳۱۲ نفر
با آزمون ۳۶ هزار و ۱۹۱ نفر ۲۸ هزار و ۸۲۹ نفر
جمع ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر
علوم انسانی ۲۸۲ هزار و ۵۴۲ داوطلب ۲۵۹ هزار و ۴۲۱ نفر با سوابق تحصیلی ۱۵۷ هزار و ۲۹۵ نفر ۴۹۵ نفر
با آزمون ۲۷ هزار و ۹۸۱ نفر ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر
جمع ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر
هنر ۱۰۳ هزار و ۸۳۷ داوطلب ۳۶ هزار و ۲۲۷ نفر با سوابق تحصیلی ۱۵ هزار و ۵۸۶ نفر ۶۱۶ نفر
با آزمون ۴ هزار و ۶۲۵ نفر ۳ هزار و ۳۱۹ نفر
جمع ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر ۳ هزار و ۹۳۵ نفر
زبان های خارجی ۱۶۵ هزار و ۸۱۰ داوطلب ۳۰ هزار و ۳۰۵ نفر با سوابق تحصیلی ۲۰ هزار و ۹۴۶ نفر ۱ هزار و ۱۷۵ نفر
با آزمون ۴ هزار و ۲۷۵ نفر ۲ هزار و ۷۳۸ نفر
جمع ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر ۳ هزار و ۹۱۳ نفر
جمع همه گروه ها ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۰۳ نفر با سوابق تحصیلی ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر ۲۲ هزار و ۵۴۶ نفر
با آزمون ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر ۱۰۵ هزار و ۷۴۶ نفر
جمع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر

گروه های هنر و زبان های خارجی به دلیل اعلام علاقمندی از سایر گروه ها در این دو گروه در مجموع محاسبه شده است.

جمع ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، مجازی، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیر انتفاعی، فرهنگیان و محروم اعلام شده است.

گروه آزمایشی جمع ظرفیت روزانه نوبت دوم پیام نور غیرانتفاعی پردیس خودگردان ظرفیت مازاد مجازی مجازی غیرانتفاعی فرهنگیان محروم
علوم ریاضی و فنی ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر ۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر ۹ هزار و ۷۰۰ نفر ۵۸ هزار و ۳۴۰ نفر ۹۳ هزار و ۶۴۸ نفر ۹۸۰ نفر ۰ ۶۰۰ نفر ۴۸۰ نفر ۱ هزار و ۶۳۵ نفر ۴۴۹ نفر
علوم تجربی ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر ۵ هزار و ۳۵۱ نفر ۱۵ هزار و ۹۵ نفر ۹ هزار و ۲۰ نفر ۲ هزار و ۱۰۵ نفر ۱ هزار و ۸۷ نفر ۰ ۰ ۶۸۲ نفر ۲۳۱  نفر
علوم انسانی ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ۱۷ هزار و ۷۵ نفر ۳ هزار و ۸۹۲  نفر ۱۴۱ هزار و ۲۹۰ نفر ۱۶ هزار و ۷۶۵ نفر ۱۱۰ نفر ۰ ۱۲۰ نفر ۶۰۰ نفر ۵ هزار و ۳۱۷ نفر ۱۰۷ نفر
هنر ۲۰  هزار و ۲۱۱ نفر ۳ هزار و ۹۳۵  نفر ۵۴۵ نفر ۵ هزار و ۲۸۰ نفر ۹ هزار و ۹۳۰ نفر ۳۰ نفر ۰ ۰ ۰ ۴۲۰ نفر ۷۱ نفر
زبان های خارجی ۲۵  هزار و ۲۲۱ نفر ۳ هزار و ۹۱۳  نفر ۹۲۴ نفر ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر ۶ هزار و ۴۸۵ نفر ۴۰ نفر ۰ ۰ ۱۲۰ نفر ۷۵۰ نفر ۳۹ نفر
جمع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر ۲۵ هزار و ۹۸۷ نفر ۳۵۹ هزار و ۷۱۰ نفر ۲۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر ۳ هزار و ۲۹۱ نفر ۱ هزار و ۱۰۸ نفر ۱ هزار و ۶۸۰ نفر ۳ هزار و ۴۸۰ نفر ۲۴ هزار و ۵۵۸ نفر ۱ هزار و ۴۱ نفر

تحصیل در دوره روزانه بدون هزینه و رایگان است و تحصیل در سایر دوره ها با اخذ هزینه همراه است.

برچسب ها: سایت ونوس کنکور ونوس ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون برای سال ۹۸ اعلام شد موسسه ونوس موسسه کنکور ونوسدیدگاه
دیدگاه شما :

آخرین مطالب

شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانهزمان تکمیل ظرفیت کنکور ارشد اعلام شد30 گام تا کنکور بخش پنجم آماده سازی شب کنکور30 گام تا کنکور بخش چهارم تمرین تکنیک های آرام بخش30 گام تا کنکور بخش سوم منابع مهم کنکور30 گام تا کنکور بخش دوم مکان مناسب برای مطالعه کنکور30 گام تا کنکور بخش اول نحوه برنامه ریزی برای کنکورآشنایی با دی وی دی های زیست شناسی تجربی ونوس بخش دومآشنایی با دی وی دی های زیست شناسی تجربی ونوس بخش اولآسیب‌های تنوع مدارساهمیت دروس عمومی در کنکور سراسریدانشگاه تهران جزئیات پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس را اعلام کردطرح جایگزین کنکور در مجلسمیزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 99آموزش و پرورش نتوانست سوابق تحصیلی را به خوبی ایفا کندمنابع امتحانی کنکور سراسری سال ۱۳۹۹8 راه موفقیت در آزمون تستیپذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌ها دائمی شدرشته های پرطرفدار در دانشگاه امیرکبیردرباره ارشد اقتصاد بیشتر بدانیم