venuspub
ورود / ثبت نام

نظام رتبه بندی تایمز

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌‌های موسسه آموزش عالی تایمز

نظام رتبه‌بندی تایمز از سال 2004، سالانه 980 دانشگاه‌ برتر جهان را با استفاده از پنج معیار آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بین‌المللی و درآمد صنعتی ارزیابی و معرفی می‌نماید. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌های موضوعی ، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می ‌کنند، گردآوری می شود. شاخص‌های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است:


آموزش
1.    شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحبنظران حوزه‌های مختلف موضوعی نظرسنجی می‌شود (وزن 15 درصد).
2.    نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو (وزن 5/4 درصد)
3.    نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی (وزن 25/2 درصد)
4.    نسبت فارغ التحصیلان دکتری به اعضای هیئت علمی (وزن 6 درصد)
5.    درآمد دانشگاه (وزن 25/2 درصد)

 

پژوهش
6.    شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به دست می‌آید (وزن 18 درصد).
7.    بهره‌وری پژوهشی: تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است (وزن 6 درصد).
8.    درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت علمی (وزن 6 درصد)

 

استناد
9.    تعداد استنادهایی که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است (وزن 30 درصد).
 

وجهه بین‌المللی
10.    نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی(وزن 5/2 درصد)
11.    نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به اعضای هیئت علمی داخلی(وزن 5/2درصد)
12.    همکاری بین‌المللی: تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است(وزن 5/2 درصد).

 

درآمد صنعتی
13.    این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود(وزن 5/2 درصد).

 

 

بر اساس رتبه‌بندی 2019 موسسه آموزش عالی تایم، رتبه بندی دانشگاه‌های ایران به شرح زیر می‌باشد:

 

رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۱۹
ردیف دانشگاه رتبه در 2018 رتبه در 2019
۱ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۳۵۰ ۳۵۱-۴۰۰
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۰۱-۸۰۰ ۵۰۱-۶۰۰
۳ دانشگاه کاشان ---- ۵۰۱-۶۰۰
۴ دانشگاه علم و صنعت ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد --- ۶۰۱-۸۰۰
۷ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۸ دانشگاه صنعتی شیراز --- ۶۰۱-۸۰۰
۹ دانشگاه تبریز ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۰ دانشگاه تهران ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۲ شهید مدنی آذربایجان ---- ۶۰۱-۸۰۰
۲۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱-۱۰۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۴ دانشگاه گیلان ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران --- ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۶ دانشگاه اصفهان ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۷ خواجه نصیرالدین طوسی ۶۰۱-۸۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۸ دانشگاه مازندران ---- ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۹ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۰ علوم پزشکی شهید بهشتی ---- ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۱ دانشگاه شیراز ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۲ دانشگاه الزهرا ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+
۲۳ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+
۲۴ دانشگاه خوارزمی --- ۱۰۰۱+
۲۵ شهید باهنر کرمان --- ۱۰۰۱+
۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود --- ۱۰۰۱+
۲۷ دانشگاه ارومیه --- ۱۰۰۱+
۲۸ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+
۲۹ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+