venuspub
ورود / ثبت نام

ضرایب

رشته مدیرت  در مقطع کارشناسی ارشد دارای 15 گرایش می باشد که دروس مورد آزمون و ضرایب دروس به شرح جدول زیر است :