venuspub
ورود / ثبت نام

ضرایب

رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دارای 8 گرایش می باشد که دروس مورد آزمون و ضرایب دروس به شرح جدول زیر است :