لیست محصولات

10% off

روانشناسی بالینی

DVD:924,000420,000
دانلود:924,000308,000
10% off

نظریه های مدیریت

DVD:874,500397,500
دانلود:بزودی
10% off

روانشناسی عمومی

DVD:907,500412,500
دانلود:907,500165,000
10% off

روانشناسی تربیتی

DVD:825,000375,000
دانلود:825,000150,000
10% off

نظریه روان درمانی

DVD:825,000375,000
دانلود:بزودی
10% off

زبان تخصصی روانشناسی

DVD:742,500337,500
دانلود:742,500135,000
10% off

روانشناسی رشد

DVD:544,500247,500
دانلود:544,50075,000
10% off

روش تحقیق و آمار

DVD:1,204,500547,500
دانلود:1,204,500219,000
10% off

استعداد تحصیلی

DVD:825,000375,000
دانلود:بزودی
10% off

تحقیق در عملیات

DVD:957,000435,000
دانلود:957,000174,000
10% off

اقتصاد خرد و کلان

DVD:577,500262,500
دانلود:577,500105,000
10% off

روانشناسی فیزیولوژیک

DVD:1,155,000525,000
دانلود:1,155,000210,000
10% off

انگیزش و هیجان

DVD:495,000225,000
دانلود:495,00090,000
10% off

علم النفس

DVD:297,000135,000
دانلود:297,00054,000
10% off

شخصیت

DVD:627,000285,000
دانلود:627,000114,000
10% off

آزمون های روانی

DVD:330,000150,000
دانلود:330,00060,000
10% off

حسابداری مالی

DVD:1,864,500847,500
دانلود:1,864,500339,000
10% off

حسابرسی

DVD:214,50097,500
دانلود:214,50039,000