لیست محصولات

10% off

روانشناسی بالینی

DVD:5,247,0002,385,000
دانلود:5,247,0001,590,000
10% off

آمار حسابداری مدیریت

DVD:594,000270,000
دانلود:594,000180,000
10% off

نظریه های مدیریت

DVD:524,700238,500
دانلود:524,700159,000
10% off

زبان عمومی

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000
10% off

روانشناسی عمومی

DVD:544,500247,500
دانلود:544,500165,000
10% off

روانشناسی تربیتی

DVD:495,000225,000
دانلود:495,000150,000
10% off

نظریه روان درمانی

DVD:495,000225,000
دانلود:495,000150,000
10% off

زبان تخصصی

DVD:445,500202,500
دانلود:445,500135,000
10% off

روانشناسی رشد

DVD:247,500112,500
دانلود:247,50075,000
10% off

روش تحقیق و آمار

DVD:722,700328,500
دانلود:722,700219,000
10% off

استعداد تحصیلی

DVD:495,000225,000
دانلود:495,000150,000
10% off

تحقیق در عملیات

DVD:574,200261,000
دانلود:574,200174,000
10% off

اقتصاد خرد و کلان

DVD:346,500157,500
دانلود:346,500105,000
10% off

انگیزش و هیجان

DVD:297,000135,000
دانلود:297,00090,000
10% off

علم النفس

DVD:178,20081,000
دانلود:178,20054,000
10% off

شخصیت

DVD:376,200171,000
دانلود:376,200114,000
10% off

آزمون های روانی

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000
10% off

حسابداری مالی

DVD:1,118,700508,500
دانلود:1,118,700339,000
10% off

حسابرسی

DVD:128,70058,500
دانلود:128,70039,000