هنر (درک عمومی هنر)

بدون امتیاز 0 رای
345,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
345,000 تومان

عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
380,000 تومان

ریاضی جامع- رشته انسانی

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
1,100,000 تومان

ریاضی دوازدهم- رشته انسانی

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
350,000 تومان

ریاضی یازدهم- رشته انسانی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
300,000 تومان

اقتصاد کنکور

بدون امتیاز 0 رای
1,720,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
1,720,000 تومان

حسابان ۲ دوازدهم- رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
650,000 تومان

هندسه یازدهم- رشته تجربی

بدون امتیاز 0 رای
325,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
325,000 تومان