10% off
نظریه های مدیریت

نظریه های مدیریت

DVD:524,700238,500
دانلود:524,700159,000

<p>نظریه های مدیریتی</p>

10% off
نظریه روان درمانی

نظریه روان درمانی

DVD:495,000225,000
دانلود:495,000150,000

نظریه روان درمانی

10% off
تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

DVD:574,200261,000
دانلود:574,200174,000

تحقیق در عملیات

10% off
زبان تخصصی نکته و تست

زبان تخصصی نکته و تست

DVD:79,20036,000
دانلود:79,20024,000

زبان تخصصی (نکته و تست) دروس عمومی ارشد

10% off
زبان تخصصی

زبان تخصصی

DVD:445,500202,500
دانلود:445,500135,000

زبان تخصصی دروس عمومی ارشد

10% off
زبان عمومی

زبان عمومی

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000

زبان عمومی (مشترک با حسابداری)

10% off
علم النفس

علم النفس

DVD:178,20081,000
دانلود:178,20054,000

علم النفس

10% off
آمار حسابداری مدیریت

آمار حسابداری مدیریت

DVD:594,000270,000
دانلود:594,000180,000

<p>حاوی 32 عدد دی وی دی</p>

10% off
آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی

آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی

DVD:990,000450,000
دانلود:990,000300,000

تعریف اختلال وانی فرمول خبری موردی