امیرحسین نصیری

مدرس آمار و ریاضی انسانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته ی دانشگاه شهید بهشتی در رشته ی آمار

سوابق کاری: عضویت در انتشارات حرف آخر و همراه تدریس در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدرس ریاضیات انسانی در انتشارات ونوس از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

مدرس آمار و ریاضی پایه در انتشارات ونوس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷

مولف کتاب جامع ریاضی دهم انسانی انتشارات مهر و ماه در سال ۱۳۹۵

مولف کتاب جامع ریاضی یازدهم انسانی انتشارات مهر و ماه در سال ۱۳۹۶

مدرس حسابان در انتشارات ونوس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

مدرس ریاضیات پایه در انتشارات ونوس از سال ۱۳۹۷

مدرس ریاضیات هفتم در انتشارات ونوس در سال ۱۳۹۸

مدرس ریاضیات هشتم در انتشارات ونوس در سال ۱۳۹۸

مدرس ریاضیات نهم در انتشارات ونوس در سال ۱۳۹۸

مدرس کلاس های آنلاین نت استاد در سال ۱۳۹۷

تدریس در ریاضیات سوم و چهارم دبستان در پروژه بزرگ حرف آخر در سال ۱۳۹۹

مدرس حسابان در انتشارات حرف آخر از سال ۱۳۹۹

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

ریاضی سال دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان
650,000 تومان

ریاضی سال یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان

ریاضی سال دهم

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان
550,000 تومان

آمار تستی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان
550,000 تومان

مثلثات

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
350,000 تومان

جعبه ابزار ریاضی 2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
400,000 تومان

جعبه ابزار ریاضی 1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
400,000 تومان